Külföldiek ingatlanszerzése

Magyarországon külföldi magánszemély és jogi személy csak a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett, és engedélyezési eljárást követően szerezheti meg egy ingatlan tulajdonjogát.
Külföldinek minősül az a személy, aki nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorlóként vagy menekültként elismerteket. Termőföld szempontjából a külföldi gyűjtőfogalomba tartozik a külföldi székhelyű jogi személy is. Fontos tudni, hogy az EU és az EGT országok állampolgáraira eltérő szabályokat kell alkalmazni, jelen összefoglalás az egyéb külföldiek tulajdonszerzésének szabályait tartalmazza.

Milyen ingatlant szerezhet meg külföldi?
Külföldiek a termőföld és a védett természeti terület kivételével bármilyen ingatlan tulajdonjogát megszerezhetik. Lehetőség van arra is, hogy önálló ingatlanként (földrészletként) a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint a legfeljebb 6000 négyzetméteres területtel kialakított tanya tulajdonjogát megszerezzék.
Termőföldnek minősül minden olyan földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Az engedély kiadása iránti kérelem benyújtása
Ha külföldi személy magyarországi ingatlan tulajdonjogát bármilyen módon megszerzi, 8 napon belül köteles az ingatlan fekvése szerinti megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetőjétől a birtoklás jogszerűségéhez szükséges engedély kiadását kérelmezni. Örökléssel minden korlátozás nélkül szerezhet tulajdonjogot a külföldi, ilyenkor kérelmet sem kell benyújtania a közigazgatási hivatalhoz.
Az engedély kiadása iránt kezdeményezett eljárásért ingatlanonként 50 000 forint illetéket kell fizetni. Az a külföldi természetes személy, aki Magyarországon állandó letelepedési engedéllyel rendelkezik, és a magyar állampolgárság megszerzését már kezdeményezte, a lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásban 10 000 forint illetéket köteles fizetni.

Mit kell mellékelni a kérelemhez?
A kérelemhez mellékelni kell:
3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt;
a külföldi személy honosságát igazoló iratot (hiteles útlevélmásolatot, amit közjegyző állít ki);
az ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát;
a tulajdonjog átruházásához kapcsolódó (pl. adásvételi) szerződést;
ajándékozás esetén a rokonsági fok igazolását.

A külföldiek tulajdonszerzésének speciális feltételei
Ingatlant ajándékozni kizárólag közeli hozzátartozónak minősülő külföldi személynek lehet. Ilyen közeli hozzátartozó a házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott és örökbefogadó, nevelt és mostohagyermek, nevelt és mostohaszülő, valamint a testvér.

Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?
A közigazgatási hivatal vezetőjének határozata ellen nincs államigazgatási jogorvoslati lehetőség, kizárólag a bírósághoz lehet fordulni. A keresetet jogszabálysértésre hivatkozva a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani.

« vissza
A honlapon megjelenő adatok és információk pontossága, aktuális helyessége vagy teljessége tekintetében a www.alfaterv.hu nem vállalal felelősséget. A honlapon linkek és hivatkozások mutathatnak más webhelyekre, de a www.alfaterv.hu-t semmilyen felelősség nem terheli azok tartalmáért.